Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

H&G Personeel en Organisatie B.V. / H&G Talent Verhelderd

KvK inschrijfnummer: 72054808

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en geleverde diensten van en door H&G. H&G is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van de bestaande overeenkomsten. H&G zal opdrachtgever tijdig vooraf informeren over wijzigingen van de voorwaarden en zal de gewijzigde voorwaarden bekend maken op haar website. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

Artikel 1.2
Aanbiedingen en overeenkomsten die afwijken van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig voor zover deze door H&G aan de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 – Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die H&G opdracht geeft voor de levering van diensten.

Artikel 3 – Opdracht

Een opdracht is een feitelijke overeenkomst tussen H&G en de opdrachtgever op basis van een schriftelijke opdrachtbevestiging, een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst of een nadrukkelijk mondeling verzoek van de opdrachtgever aan H&G.

Artikel 4 – Opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging geldt als basis voor samenwerking en bevat in ieder geval de volgende onderdelen: naam opdrachtgever, naam contactpersoon opdrachtgever, omschrijving opdracht, opgave van honoraria en eventuele kosten alsmede eventuele afwijkingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

ASSESSMENT EN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

De artikelen 5 t/m 7 zijn van toepassing indien er sprake is van een aan H&G verstrekte opdracht voor assessment of psychologisch onderzoek.

Artikel 5 – Voorbereiding

Artikel 5.1
Voorafgaand aan het onderzoek wordt door minimaal één consultant van H&G een intake uitgevoerd waarin o.a. wordt geïnventariseerd welke specifieke competenties nodig zijn in de betreffende doelfunctie. Zo nodig of gewenst worden aanvullend kritische situaties gedefinieerd. Op basis van deze analyse wordt een maatwerk onderzoeksprogramma samengesteld. Tenzij anders is overeengekomen, wordt deze voorbereidingstijd gedeclareerd volgens uurtarief.

Artikel 5.2
Deelnemers worden voorafgaand aan het onderzoek mondeling en per e-mail geïnformeerd over en uitgenodigd voor hun onderzoek waarbij in de mail tevens wordt gewezen op hun rechten als deelnemer.

Artikel 6 – Uitvoering

Artikel 6.1
Onderzoeken nemen in principe één volledige dag in beslag. In overleg met de deelnemer wordt het onderzoek bij H&G in Weert afgenomen of (deels) online. Bij afname op kantoor van H&G krijgt de deelnemer de beschikking over een eigen werkruimte. Deelnemer ontvangt tevens persoonlijke begeleiding van een H&G testassistent(e).

Artikel 6.2
Onderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van minimaal één erkende NIP-psycholoog. Deze handelt conform de Gedragscode zoals deze door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is gedefinieerd. Dit impliceert onder meer dat door H&G alle mogelijke zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen om de belangen van opdrachtgever en deelnemers optimaal te dienen.

Artikel 7 – Rapportage

De rapportage wordt in principe binnen vijf werkdagen na het onderzoek afgerond en in de persoonlijke portal van de deelnemer geüpload. Deelnemer dient de rapportage zelf vrij te geven waarna deze direct beschikbaar is in de portal van daartoe geautoriseerde personen binnen de organisatie van opdrachtgever. In bijzondere gevallen kan de 5-dagentermijn worden overschreden. Indien een kortere doorlooptijd noodzakelijk is of gewenst wordt geacht, kan een mondeling advies worden uitgebracht aan opdrachtgever(s), mits de deelnemer daar toestemming voor geeft. Indien deelnemers gebruikmaken van hun recht om de rapportage niet vrij te geven voor opdrachtgever, is dit niet van invloed op het honorarium.

Artikel 8 – Coaching en overige dienstverlening

Indien H&G wordt ingeschakeld voor coaching of andere dienstverlening zal na inventarisatie van de opdracht een offerte worden uitgebracht met daarin een omschrijving van de opdracht en een kostenindicatie. H&G houdt zich het recht voor om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 – Tarieven en kosten

Artikel 9.1
Voor de diverse vormen van assessment en psychologisch onderzoek gelden vaste tarieven die jaarlijks worden vastgesteld. Indien opdrachtgever een raamcontract heeft bij H&G, lopen de tarieven naar rato mee met de jaarlijkse prijsaanpassingen. Kosten voor onderzoeken worden in principe niet geoffreerd, maar zullen wel worden opgenomen in de opdrachtbevestiging die voor elk onderzoek aan opdrachtgever wordt verzonden. Voor coachingsactiviteiten en overige advisering ontvangt opdrachtgever vooraf een offerte op basis waarvan declaratie plaatsvindt.

Artikel 9.2
H&G vergoedt geen reis- en verblijfkosten van deelnemers.

Artikel 9.3
Reistijd/-kosten van H&G-consultants worden gedeclareerd op basis van half uurtarief tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Annulering

Artikel 10.1 – Assessment en psychologisch onderzoek:
Tot drie werkdagen vóór de onderzoeksdatum worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Indien onderzoeken gedurende de laatste drie werkdagen vóór de onderzoeksdatum worden geannuleerd, zal 50% van het onderzoekstarief in rekening worden gebracht.

Artikel 10.2 – Intakes en gesprekken voor of na een assessment/psychologisch onderzoek:
Tot 24 uur vóór de geplande afspraak worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij ontijdige annulering, dus korter dan 24 uren van tevoren of bij niet verschijnen, zal 50% van het uurtarief in rekening worden gebracht. Dit geldt ook als het een kosteloze intake betreft, omdat in de daarvoor gereserveerde tijd sprake is van omzetderving.

Artikel 10.3 – Reistijd/-kosten:
Gemaakte reistijd/-kosten zullen in alle gevallen volledig worden gedeclareerd.

Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden

Artikel 11.1
Voor alle nota’s van H&G geldt een betalingstermijn van 21 dagen.

Artikel 11.2
Bij overschrijding van de betalingstermijn is H&G gerechtigd één procent rente per maand in rekening te brengen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 11.3
Alle incassokosten inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

ALGEMEEN

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

H&G aanvaardt behoudens voor opzet en grove schuld geen aansprakelijkheid voor geleden schade door opdrachtgever, zijn werknemers en/of derden als gevolg van het handelen of nalaten van door H&G onderzochte deelnemers.

Artikel 13 – Geheimhouding

Artikel 13.1
Door opdrachtgever aan H&G verstrekte vertrouwelijke informatie in het kader van de opdracht, zal door H&G enkel worden gebruikt in het kader van haar dienstverlening. H&G zal ten aanzien van deze vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten, tenzij openbaarmaking van deze informatie voor de dienstverlening van H&G noodzakelijk is, op H&G een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, H&G zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, opdrachtgever H&G van geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen of beschikbaar is.

Artikel 13.2
Opdrachtgever zal zonder toestemming van H&G geen mededeling aan niet bij de opdracht betrokken derden doen over aanpak, werkwijze, prijsstelling e.d. – in de breedste zin opgevat – van H&G.

Artikel 14 – Gegevensbescherming

Artikel 14.1
H&G handelt conform de wettelijk vastgestelde regels in de AVG, de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht is en de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroepsethische codes van het NIP. Het hiertoe door H&G opgestelde privacy statement is benaderbaar via de website van H&G of kan bij H&G worden opgevraagd.

Artikel 14.2
Opdrachtgever staat H&G toe om testgegevens en resultaten te gebruiken voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarkingsdoeleinden en statistische analyses.

Artikel 15 – Eigendomsrechten

H&G is rechthebbende op alle bij haar dienstverlening betrokken producten, materialen en werkwijzen, evenals de op deze producten, materialen en werkwijzen rustende intellectuele eigendomsrechten. Hieronder worden o.a. verstaan auteursrechten (op b.v. algoritmes en/of software), databankrechten, modelrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten, rechten op knowhow en/of enige andere vorm van bescherming die het recht verleent aan uitvindingen, modellen, ontwerpen, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie of technische informatie in enige vorm.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Opdrachtgevers